بازدیدکننده

1- 24 ساعته بودن زمان بازدید از نمایشگاه برخلاف بازدید 6 ساعته نمایشگاه های فیزیکی
‏2- عدم از بین رفتن زمان در ترافیک های سنگین و کلافه کننده اطراف نمایشگاه ها
‏3- بازدید به صورت مجازی و جستجوی راحت تر شرکت های مورد نظر
‏4- عدم حمل کاتالوگ های فراوان فیزیکی در یک دوره نمایشگاه
‏5- صرفه جویی در زمان (عدم نیاز به رفت و آمد فیزیکی)‏
‏6- عدم فراموشی نام و پیدا نکردن شرکت های موردنظر
‏7- سهولت دسترسی به مدیران ارشد شرکت ها برای بازدیدکنندگان